ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
1.ช่วยกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความสะอาด
2.คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ โดยเริ่มจากหน่วยครัวเรือนเป็นหลัก
3.รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก มาเป็นวัสดุธรรมชาติแทน

1 30 31 32
ข้ามไปยังทูลบาร์