Armyhosting

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการรณรงณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการสำรวจจำนวนสุนัข-แมว ในพื้นที่ตำบลหนองโสน

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
1.ช่วยกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความสะอาด
2.คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ โดยเริ่มจากหน่วยครัวเรือนเป็นหลัก
3.รณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติก มาเป็นวัสดุธรรมชาติแทน

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมแม่ที่มีอายุ 100 ปี

พมจ.ตราดร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุบางละมุง ชลบุรี และ อบต.หนองโสน ลงพื้นที่เยี่ยม แม่ที่มีอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลหนองโสน บ้านนางสิ่ม พาทีทิน หมู่ที่ 2

1 2
ข้ามไปยังทูลบาร์