การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้พิจารณายกเลิกการประชุมประชาคม อบต.หนองโสน จึงจัดทำหนังสือขอความร่วมมือให้หมู่บ้านพิจารณารายละเอียดโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
เพื่อทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 2570

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3 2564

หมู่บ้านแต่ละหมู่จำนวน 8 หมู่ เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 1

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 2

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 3

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 4

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 5

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 6

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 7

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ หมู่ที่ 8

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์