แผนพัฒนาท้องถิ่น

• แผนพัฒนาท้องถิ่น

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4/2566
• 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
•  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 , ครั้งที่ 2/2563

 

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น• 

•  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

• รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน • 

 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์