แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์