เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

ผู้บริหารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน

มิติใหม่การบริหารธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์