หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
•  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
•  ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
•  ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
•  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์