หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
• ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
•  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
•  ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
•  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์