หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

Doc04418220210507103743

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

Doc04418320210507103757

ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Doc04418420210507103813

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์