การรับแสดงตนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอส์ด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562


ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดิมมาแสดงตน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของการดำรงชีวิตอยู่ และพักอาศัยในเขตตำบลหนองโสน #ระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 28 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
#โดยสามารถยื่นเอกสารการแสดงตนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039- 593056 งานพัฒนาชุมชน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์