ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนจัดส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่วมประชุม ITA 4 มี.ค.63

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์