มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศ  เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

O42

ประกาศ  เรื่อง  นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส

O42(1)

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์