มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์