ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการขออนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) หรือการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ตามระเบียบกรมประมง

        ขอประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการขออนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล  (ปะการังเทียม)  หรือการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ตามระเบียบกรมประมง
ผู้ใดประสงค์จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปสภาพที่เป็นอยู่  ให้ขออนุญาตเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมประมง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุในแบบคำขอ
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Img440

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์