ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

  1. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสายตราด – แหลมงอบเขตตำบลหนองโสน  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด
  2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ให้ความรู้แก่พนักงานในสังกัด
  3. การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน
  4. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
  5. กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา
  6. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่  เช่น  ทำความสะอาดเก็บขยะสองข้างทางขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์