ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

ข้ามไปยังทูลบาร์