ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน กรณีลาออก

ข้ามไปยังทูลบาร์