นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เข้ารับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (95 คะแนนขึ้นไป) ประเภทองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์