สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวกัลยา ใจยนต์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงศกร อุ่นอบ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาริตา บรรจงนอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาณุ อินทร์ธิแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ว่าง)

นิติกร

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวกมลชนก ไพคำนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

นายมัธยันต์ วิรัญโท

คนงาน

นางสาวขนิษฐา โตวินัส

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฮาวา ภูมิมาโนชน์

นักการภารโรง

ข้ามไปยังทูลบาร์