สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางาสาวกัญญาวีร์ หมวดศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอดิเทพ ทินบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางเทวิกา เขียวขจี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ไพคำนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

ข้ามไปยังทูลบาร์