สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายพงศกร อุ่นอบ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปาริตา บรรจงนอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาณุ อินทร์ธิแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ว่าง)

นิติกร

นางสาวกมลชนก ไพคำนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

นางสาวปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

นายมัธยันต์ วิรัญโท

คนงาน

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์