สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวปาริตา บรรจงนอก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภาณุ อินทร์ธิแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก ไพคำนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

ข้ามไปยังทูลบาร์