สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางาสาวกัญญาวีร์ หมวดศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอดิเทพ ทินบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางเทวิกา เขียวขจี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปาริตา บรรจงนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางาสาวณัทจิกาญจน์ สุขกสิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวพชรณัฏฐ์ เขียวขจี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิชัย ทริดสังข์

คนงาน

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์