สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางาสาวกัญญาวีร์ หมวดศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางเทวิกา เขียวขจี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ไพคำนาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาวปาจรีย์ วงษ์ชุ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

ข้ามไปยังทูลบาร์