สำนักปลัด

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางาสาวกัญญาวีร์ หมวดศรี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอดิเทพ ทินบุตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกำธร กลิ่นขจร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางเทวิกา เขียวขจี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพชรณัฏฐ์ เขียวขจี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิชัย ทริดสังข์

คนงาน

นายอนุภาพ วังบอน

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาวคนึงนิจ วันทองสุข

คนงาน

นายมนต์ชัย ใจเที่ยง

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางปลั่ง เวชยันต์

นักการภารโรง

ข้ามไปยังทูลบาร์