สมาชิกสภา

นายสุรเชษฐ์ พูลเกษม

ประธานสภาอบต.หนองโสน (089-9316517)

นายสถิตย์ ราชนุเคราะห์

รองประธานสภาอบต.หนองโสน (039-593409 , 080-6339316)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

เลขานุการสภาอบต.หนองโสน (083-7185755)

นายสมคิด เฟื่องเกษม

สมาชิกสภาอบต.ม.1 (089-0031521)

นางบังอร เยียรยงค์

สมาชิกสภาอบต.ม.2 (086-1538709)

นายไพโรจน์ ถาวรกิจ

สมาชิกสภาอบต.ม.3 (065-8154565)

นายมนูญ ก้องสนั่น

สมาชิกสภาอบต.ม.4 (062-7619453)

นายสัญชัย พูลเกษม

สมาชิกสภาอบต.ม.5 (089-2519459)

นายมณฑล พาทีทิน

สมาชิกสภาอบต.ม.6 (083-8391866)

นายสุรเชษฐ์ พูลเกษม

สมาชิกสภาอบต.ม.7 (089-9316517)

นายสถิตย์ ราชนุเคราะห์

สมาชิกสภาอบต.ม.8 (039-593409 , 080-6339316)

ข้ามไปยังทูลบาร์