สมาชิกสภา

นางสาวอัญชลี นามวงศ์

ประธานสภา

นายอังคาร ฉิมพาลี

รองประธานสภา

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา

นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์

ส.อบต.ม.1

นายสมคิด เฟื่องเกษม

ส.อบต.ม.1

นางสาวอัญชลี นามวงศ์

ส.อบต.ม.2

นางวันทนีย์ ประกอบความดี

ส.อบต.ม.2

นายทรงวัฒน์ แซ่ลี้

ส.อบต.ม.3

นายไพโรจน์ ถาวรกิจ

ส.อบต.ม.3

นายมนูญ ก้องสนั่น

ส.อบต.ม.4

นายสุดชัย ศรีกุล

ส.อบต.ม.4

นางอุไร ประถมวงษ์

ส.อบต.ม.5

นายบัญชา พูลเกษม

ส.อบต.ม.5

นายมณฑล พาทีทิน

ส.อบต.ม.6

นายแสวง สังวรณ์

ส.อบต.ม.6

นายประมุข ถนอมจิต

ส.อบต.ม.7

นายสุรเชษฐ์ พูลเกษม

ส.อบต.ม.7

นายสถิตย์ ราชนุเคาระห์

ส.อบต.ม.8

นายอังคาร ฉิมพาลี

ส.อบต.ม.8

ข้ามไปยังทูลบาร์