คณะผู้บริหาร

นายศักดา อรรถศิริ

นายก อบต.หนองโสน (081-6538126)

นายทัศวิชัย นิเทศ

รองนายก อบต.หนองโสน (089-9363530)

นางสาวนภารัตน์ สุทธิวารี

รองนายกอบต.หนองโสน (081-6839087)

นางอัมพร ขำสม

เลขานุการนายก อบต.หนองโสน (081-8652778)

ข้ามไปยังทูลบาร์