คณะผู้บริหาร

นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์

นายก อบต.หนองโสน (081-7611871)

นายวัฒนา อานามวงษ์

รองนายก อบต.หนองโสน (089-9833097)

นายสงอม โตสติ

รองนายก อบต.หนองโสน (081-1450157)

นายบัญชา พูลเกษม

เลขานายก อบต.หนองโสน (081-2540496)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน (083-7185755)

(ว่าง)

รองปลัด อบต.หนองโสน

นางสาวกัลยา ใจยนต์

หัวหน้าสำนักปลัด (065-4635146)

นางสิริลักษณ์ วรรณมาศ

ครู คศ.1 รก.ผอ.กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (092-5385029)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.ผอ. กองคลัง (083-7185755)

นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (096-5056597)

นายสุนันท์ บุตรดี

ผู้อำนวยการกองช่าง (089-5190077)

ข้ามไปยังทูลบาร์