คณะผู้บริหาร

นายศักดา อรรถศิริ

นายก อบต.หนองโสน

นายทัศวิชัย นิเทศ

รองนายก อบต.หนองโสน (1)

นางสาวนภารัตน์ สุทธิวารี

รองนายกอบต.หนองโสน (2)

นางอัมพร ขำสม

เลขานุการนายก อบต.หนองโสน

ข้ามไปยังทูลบาร์