คณะผู้บริหาร

นายศักดา อรรถศิริ

นายก อบต.หนองโสน (081-6538126)

นายทัศวิชัย นิเทศ

รองนายก อบต.หนองโสน (089-9363530)

นางสาวนภารัตน์ สุทธิวารี

รองนายกอบต.หนองโสน (081-6839087)

นางอัมพร ขำสม

เลขานุการนายก อบต.หนองโสน (081-8652778)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน (083-7185755)

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด (089-7954588)

นางสาวสุธิสา กาดนอก

รักษาการผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (082-2142355)

นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่

ผู้อำนวยการกองคลัง (039-593656)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (083-7185755)

นายสุนันท์ บุตรดี

ผู้อำนวยการกองช่าง (089-5190077)

ข้ามไปยังทูลบาร์