คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.หนองโสน (083-7185755)

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน (083-7185755)

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด (089-7954588)

นางสาวสุธิสา กาดนอก

นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (082-2142355)

นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่

ผู้อำนวยการกองคลัง (039-593656)

นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (096-5056597)

นายสุนันท์ บุตรดี

ผู้อำนวยการกองช่าง (089-5190077)

ข้ามไปยังทูลบาร์