คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองโสน (083-7185765)

(ว่าง)

รองนายก อบต.หนองโสน

(ว่าง)

รองนายก อบต.หนองโสน

(ว่าง)

เลขานายก อบต.หนองโสน

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัด อบต.หนองโสน (083-7185755)

(ว่าง)

รองปลัด อบต.หนองโสน

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด (089-7954588)

นางสิริลักษณ์ วรรณมาศ

ครู คศ.1 รก.ผอ.กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (092-5385029)

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองคลัง (089-7954588)

นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (096-5056597)

นายสุนันท์ บุตรดี

ผู้อำนวยการกองช่าง (089-5190077)

ข้ามไปยังทูลบาร์