กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม

นางสาวหทัยรัตน์ ถนอมพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวัฒนา มนัสน้อม

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววินิดา บัวประหลาด

คนงาน

นายธนาวุฒิ เจริญคงคา

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายจตุรงค์ มั่นมาศ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)

นายอุทัย อาสน์สถิตย์

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายวรวิทย์ รุ่งอรุณ

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์

ข้ามไปยังทูลบาร์