กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ แสงกันภัย

ปลัดอบต.หนองโสน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม

นางสาววินิดา บัวประหลาด

คนงาน

นายอุทัย อาสน์สถิตย์

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายจตุรงค์ มั่นมาศ

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวรวิทย์ เรุ่งอรุณ

คนรงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายธนาวุฒิ เจริญคงคา

คนรงานประจำรถบรรทุกขยะ

ข้ามไปยังทูลบาร์