กองคลัง

นางสาวนภัสสร บัวประหลาด

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ว่าง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ว่าง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพนัสดา รุ่งโรจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปัทมา ประทุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ โตสติ

คนงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์