กองคลัง

นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนวรัตน์ สวัสดิ์พานิช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววรรวิภา ประทุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพนัสดา รุ่งโรจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปัทมา ประทุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ โตสติ

คนงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์