กองคลัง

นางสาวกาญจนา จ้ำเหล่

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพนัสดา รุ่งโรจน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวปัทมา ประทุม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุธารัตน์ โตสติ

คนงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์