ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองโสน)

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองโสน

นายประโยชน์ เรืองศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2481 อยู่บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมจากการอุปสมบทอยู่ ณ วัดไทรทอง เมื่อ ปี พ.ศ.2502 ทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ และเนื่องจากนายประโยชน์ เรืองศิลป์ เป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ด้านงานศิลปะ มีประสบการณ์เคยช่วยเหลืองานด้านศิลปหัตถกรรมให้หน่วยงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับการทาบทามจากเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ให้ช่วยเหลืองานก่อสร้างอุโบสถของวัด ในฐานะ “ช่างศิลป์” ดำเนินการก่อสร้าง งานปูนปั้น ลวดลายไทย และงานอื่น ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุโบสถ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2504 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นายประโยชน์ เรืองศิลป์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถหลายด้าน โดยเฉพาะ งานด้านศิลปะปูนปั้น งานฉลุลวดลายไทย การแทงหยวก งานก่อสร้าง ประดิษฐ์และตบแต่งเมรุลอย/ร้านม้าแบบโบราณ การทำว่าวอูฐ หรือว่าวดุ๊ยดุ่ย ว่าวจุฬา มีความสามารถในการเล่นดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย เช่น จะเข้ ซออู้ ซอด้วง การเป่าขลุ่ย และยังมีความสามารถด้านเพลงพื้นบ้าน “เพลงโหงฟาง” ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของจังหวัดตราด

การถ่ายทอดความรู้ได้สนับสนุนการทำคู่มือการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงร้านม้าภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย สถานศึกษาในจังหวัดตราด จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สถานศึกษามอบหมายให้นักเรียน นักศึกษาไปศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งนายประโยชน์ให้การสนับสนุนสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยไม่คิดค่าตอบแทน

ถือเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งงานศิลปะลวดลายไทย ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีผู้สืบทอดน้อยลง ให้คงไว้แก่คนรุ่นหลังสืบไป “นายประโยชน์ เรืองศิลป์” ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศิลปะ ในปี พ.ศ. 2554

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์