สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1. สถาบันการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                                                        2        แห่ง

- โรงเรียนวัดไทรทอง  จำนวนนักเรียน                                   214    คน

- โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว  จำนวนนักเรียน                     42      คน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                                1        แห่ง

สถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน              7        แห่ง

-      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนประถม(อนุบาล 3 ขวบ)(37 คน)     1         แห่ง

2. สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด                                                                                4      แห่ง

3. การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                        1       แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ   100

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำบล / ตำรวจชุมชน                                               1         แห่ง

สถานีดับเพลิง(รถดับเพลิงของ อบต. 1 คัน)                         1          แห่ง

5. อื่น ๆ

หอกระจายข่าว                                                              9         แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร                              1          แห่ง

กลุ่มออมทรัพย์ / สัจจะออมทรัพย์                                      7         แห่ง

กลุ่มกองทุนหมุนเวียนฯ                                                   8          แห่ง

การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

1. การคมนาคม

ถนนคอนกรีต                                                                           20        สาย

ถนนลาดยาง                                                                             4        สาย

ถนนลูกรัง                                                                               25        สาย

2. การโทรคมนาคม

สถานีโทรคมนาคม (โทรศัพท์สาธารณะ)                                         9        แห่ง

3. การสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า,ประปา)ร้อยละ 100 

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย                                                                  3        แห่ง

บึง, หนอง, อื่น ๆ                                                                       1         แห่ง

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น                                                                             50       แห่ง

บ่อบาดาลโยก                                                                      23       แห่ง

ฝาย                                                                                   5         แห่ง

สระน้ำ                                                                              24         แห่ง

คลองส่งน้ำชลประทาน                                                           1         แห่ง

ประปาหมู่บ้าน                                                                      3         แห่ง

ประปาภูมิภาค                                                                      8         แห่ง

6. ข้อมูลอื่น ๆ

1. แหล่งทรัพยากรในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีในพื้นที่)

แหล่งทรัพยากรในน้ำ               อาหารทะเล

แหล่งทรัพยากรป่าไม้               มีป่าไม้ชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จำนวน ประมาณ  3,000  ไร่

ข้ามไปยังทูลบาร์