วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมายประสงค์

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานมัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
 3. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. เพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น
 5. เพื่อให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 6. เพื่อลปูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศฺลปผวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. เพื่อการบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส
ข้ามไปยังทูลบาร์