วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย”


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถุงและได้มาตรฐาน
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและรักสุขภาพ
  4. มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและสะดวก รวดเร็ว
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ข้ามไปยังทูลบาร์