วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศในการพัฒนาท้องถิ่น

“คมนาคมสะดวก สิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศ คู่สังคมไทย”


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี


เป้าหมายประสงค์

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานมัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

3. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. เพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

5. เพื่อให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. เพื่อลปูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศฺลปผวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อการบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส

 

ข้ามไปยังทูลบาร์