ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน (พ.ศ.2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

เป้าหมายประสงค์

 1. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน การจัดการบริการสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
 2. เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา และสร้างองค์ความรู้ให้ให้สังคม ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 3. เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นสนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรรวมกันดำเนินการในการผลิต และการตลาด เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายภายใต้การมีส่วนร่วมของประชนชนในพื้นที่
 4. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย
 6. เพื่อการบริหารจัดการและมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน ให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 7. เพื่อการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
 3. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายใต้การมีส่วนร่วมของประชนชนในพื้นที่
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุข การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น
 6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 7. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ค่าเป้าหมาย

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
 2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น
 3. ประชาชนมีการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ชุมชน มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมของประชนชนในพื้นที่
 4. ประชาชนมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอยู่อาศัยแบบพึ่งพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอบายมุขและความสมานฉันท์ของชุมชน
 6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
 7. กระบวนการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
  เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม

กลยุทธ์

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ และองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข

 1. สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ
 2. สนับสนุน ส่งเสริม การออกกำลังกาย การกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
 3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค และการเกษตรให้ถูกสุขลักษณะ

ด้านการศึกษา การกีฬา การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งการกีฬาและนันทนาการ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางปัญญา
 3. สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความหวงแหนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างอาชีพให้แก่ กลุ่มเกษตรกรและประชาชน
 2. 2. ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกิดแก่คนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีมาตรฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่

ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข
 3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครประชาชนการดูแลการจราจรและการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
 2. ดำเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 4. พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบสาธารณูปโภค– สาธารณูปการอย่างทั่วถึงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. กำกับให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยใช้นโยบายรัฐบาลวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 3. ส่งเสริมให้ทุกกองใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน
 4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการการสังคมสงเคราะห์ คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพ แข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา และการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และสร้างรายได้ การกระจายสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและประชาชน

3.รณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น

2.ส่งเสริมกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงมติ และการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของชุมชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่างๆ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในตำบลให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

2.พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร

3.พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

 1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร สร้างจิตสำนึกและเพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยใช้นโยบายรัฐบาลวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารงบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมโครงการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
 3. ส่งเสริมให้ทุกกองใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน
 4. จัดหา/ปรับปรุงอุปกรณ์ สถานที่ และครุภัณฑ์ที่ให้บริการสาธารณะและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์