นโยบายการพัฒนา

นโยบายการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

– กำกับให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย

– ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชน ชุมชน มีการสร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและห่างไกลจากสิ่งเสพติดอบรมให้ความรู้ในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครประชาชน

ด้านเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

– พัฒนาอาชีพ,ฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริม ให้แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

ด้านโครงการพื้นฐาน

– ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล

– ดำเนินการขอขยายเขตบริการไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือน และให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพียงพอ

ด้านแหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

– ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก และพัฒนา แหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภค รวมถึงเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

– ส่งเสริม พัฒนา ให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

– สนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ด้านการส่งเสริมการสาธารณสุข

– สนับสนุนส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

– สนับสนุน ส่งเสริม การออกกำลังกาย การกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

– สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีตลาดซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภค  และการเกษตรให้ถูกสุขลักษณะ

ด้านการศึกษา  การศาสนา  และวัฒนธรรม

– สนับสนุน ส่งเสริม การพัมนาให้ประชาชน เยาวชน เด็กด้อยดอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

– สนับสนุน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

– ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์