ข้อมูลทั่วไป


สภาพทั่วไปสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ห่างจากตัวจังหวัดตราด ประมาณ 6 กิโลเมตร ทิศเหนือ จรด ตำบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด ทิศใต้ จรด ตำบลห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด และตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ
จ.ตราด ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด ทิศตะวันตก จรด ตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

1.2 เนื้อที่

จำนวนพื้นที่
ไร่/ตร.กม.
หมู่ 1
หมู่ 2 
หมู่3 
หมู่ 4
หมู่ 5 
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมายเหตุ
(ที่สาธารณะ/
 ที่ป่าสงวน ) 
พื้นที่ทั้งหมด
950
1,447
5,606
1,800
1,500
8,500
3,000
1,150
รวม 27,977 ไร่ = 44.76 ตร.กม. -ที่สาธารณะ(ทุ่งหญ้า)
ม. 2 มี 3 ไร่ -ที่สาธารณะ (ดำเนินการปลูกป่า ชายเลนฯ) ม.3 มี...538...ไร่
-ที่ป่าเลนฯ ม.3 มี 2,000 ไร่ ม.2 มี ....-......ไร่ -ที่สาธารณะไม้ยืนต้น
ม. 2 มี 533 ไร่ -ที่ป่าสงวน ม. 6 มี 950 ไร่
ทำนา ทำสวน ทำไร่ / ที่อยู่อาศัย
106 282 560
995 350 98
2,500 78 500
300 500 700
300 350 790
150 7,850 500
52 2,540 303
150 500 497
รวมพื้นที่เพาะปลูก/ที่อยู่
948
1,443
3,078
1,500
1,440
8,500
2,895
650
เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา อื่น ๆ
- - -
- 2 -
500 8 -
20 - -
- 10 -
- - -
- 50 -
- 3 -
รวมพื้นที่เลียงสัตว์น้ำ
-
2
508.50
20
10
-
50
3
เลี้ยงวัว,ควาย,หมู,
-
-
-
-
-
-
-
-
เลี้ยงเป็ด,ไก่
2
2
-
4
-
-
55
-
รวมพื้นที่เลี้ยงสัตว์
2
2
-
4
-
-
55
-
ที่ว่างเปล่า
-
-
-
276
-
-
-
-
ที่สนามบิน
50
-
-
-
-
-
-
-

1.3 ภูมิประเทศ - พื้นที่หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖ และหมู่ ๗ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเนินเหมาะแก่การปลูกยางพารา
ผลไม้ บางส่วนเป็นที่ราบเหมาะกับการทำนา - พื้นที่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่
๘ เป็นที่ราบส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา มีการปลูกผลไม้บ้าง สวนยางพารา และบางส่วนเป็นป่าชายเลนติดต่อทะเลเหมาะแก่การประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
1.4 จำนวนหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเต็มพื้นที่ทั้งหมด

หมู่ที่
 บ้าน
รายชื่อผู้นำชุมชน
 ตำแหน่ง
 หมายเหตุ
สมาชิก อบต.
1
หนองโสนบน นายอนุรักษ์ เอกสินชล ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน นายสมคิด เฟื่องเกษม นายชัยพัฒน์ มนต์ประสิทธิ์
2
หนองโสน นายศิรา สมบัติบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน นางวันทนีย์ ประกอบความดี น.ส. อัญชลี นามวงศ์
3
พรงลำบิด นายกรกฎ  ถาวรกิจ ผู้ใหญ่บ้าน นายทรงวัฒน์ แซ่ลี้ นายไพโรจน์ ถาวรกิจ
4
สระบัว นายชนก เพิ่มญาติ ผู้ใหญ่บ้าน นายมนูญ ก้องสนั่น นายสุดชัย ศรีกุล
5
หนองโพรง นายสุวิทย์ กสิกฤษ์ ผู้ใหญ่บ้าน นางอุไร ประถมวงษ์ นายบัญชา พูลเกษม
6
หินโค่ง นายวัฒนา อานามวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายมณฑล พาทีทิน นายแสวง สังข์วรณ์
7
ปลายคลองน้ำเชี่ยว นายธนวัฒน์ ถนอมจิต ผู้ใหญ่บ้าน นายประมุข ถนอมจิต นายสุรเชษฐ์ พูลเกษม
8
พรงจาก นางไพรัตน์ จรภิภพ ผู้ใหญ่บ้าน นายอังคาร ฉิมพาลี นายสถิตย์ ราชนุเคราะห์

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล - แห่ง  (ไม่มี)
1.6 ประชากร ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2564

หมู่ที่
จำนวน
รวม
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
1
400 440 840 300
2
281 323 604 317
3
475 497 972 342
4
361 401 762 277
5
191 215 406 153
6
404 417 821 345
7
152 149 301 100
8
235 263 498 209
รวม
2,499 2,705 5,204 2,043

 

ข้ามไปยังทูลบาร์