การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ เรื่อง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศหลักเกณฑ์จริยธรรม

ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการเฝ้าระวังการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2
ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต

ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางเฝ้าระวังการทุจริต

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์