การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเชิญบุคคลภายนอกเข้าตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โดยเชิญผู้แทนชุมชนของหมู่บ้านเข้าตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

Doc04377520210428134303

ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน

Pdf24 Merged

หนังสือนำส่งเชิญบุคคลภายนอกเข้าตรวจรับพัสดุ

Doc04375520210427163345

ประกาศประชาสัมพันธ์วันตรวจรับงานจ้าง

1

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์