การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

              O1 โครงสร้าง

              O2 ข้อมูลผู้บริหาร

             O3 อำนาจหน้าที่

             O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

             O5  ข้อมูลการติดต่อ

             O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

             O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

             O8  Q&A

             O9  Social Network

             O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

             O11  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงาน

การดำเนินงาน

             O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน

             O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

             O14  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

             O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

             O16  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

             O17  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

             O18  E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O20  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            O22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O23  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O24  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O25  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O26  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริและประพฤติมิชอบ

            O27  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O28  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O29  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O30  การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

            O31  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย  No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่

            O32  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

            O33  การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

            O34  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ

            O35  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

            O36  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            O37  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

            O38  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม

             O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

             O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม

             O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

             O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์