การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

การประชาสัมพันธ์

  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8 Q&A
  O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

  O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

การปฏิบัติงาน

  O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

การให้บริการ

  O14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต)
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

  O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

แผนป้องกันการทุจริต

  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์