การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ

•  มาตรการการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการจัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการประชาชน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการการจัดทำและเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
•  มาตรการการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์