การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการในแต่ละมาตรการ

การดำเนินการตามมาตรการจัดส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง)
การดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
การดำเนินการการต่ออายุเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกำหนดเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์