การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้า 8)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

•  มาตรการจัดส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบ ทุกกอง)
• ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยการจัดทำช่องทางกล่องข้อความถาม-ตอบ ที่บุคคลภายนอก ประชาชน สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
มาตรการการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)
มาตรการจัดส่งบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด)

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์